ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Україна, м. Київ,
редакція станом на 14 липня 2020 року
Затверджено
наказом ФОП Полковська О.Г.
№1 від 14 липня 2020 року
Цей Публічний договір про надання послуг є пропозиція (далі — Оферта) Виконавця, всі відомості про якого зазначені в кінці цього Договору, укласти Публічний договір на надання послуг на умовах, викладених нижче (далі — Договір).

Умови цього Договору можуть бути прийняті Замовником шляхом повного і беззастережного прийняття його умов. Часткове прийняття цього Договору або прийняття його умов з застереженням не допускається.

Цей Договір укладається шляхом акцепту Замовником його умов і діє в електронній формі.

Виконавець залишає за собою право змінювати умови Договру шляхом розміщення його нової редакції за вказаною в цьому Договорі адресою і в порядку, визначеному ним.

Для цілей цього Договору нижченаведені терміни використовуються в таких значеннях:

Оферта - цей документ Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://zubko.studio/public-offer-decor

Акцепт Оферти - повне і беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення наступних дій:

шляхом оплати Замовником Послуг Виконавця в повному розмірі, погодженому Сторонами або обраному Замовником відповідно до умов цього Договору. Оплата Замовником послуг Виконавця здійснюється шляхом оплати через сайт та/або на підставі виставленого ним Рахунку. У разі якщо оплата не була проведена в повному обсязі, не визнається Акцептом Оферти платіж в іншому розмірі, і Виконавець залишає за собою право не надавати доступу до обраної Замовником Послуги. Акцептом Оферти укладається Договір.

Договір - угода між Замовником та Виконавцем, укладена на викладених нижче умовах. Не суперечачи умовам цього Договору, Замовник і Виконавець має право в будь-який час оформити Договір на надання послуг у формі окремого письмового двостороннього документу.

Замовник - особа, яка здійснила Акцепт цієї Оферти. Замовник не має права передавати свої права за цією Офертою будь-якій третій стороні.

У Договорі можуть бути використані інші терміни. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід керуватися тлумаченням терміну, визначеним: в першу чергу - законодавством України, в другу чергу сформованим (загальновживаним) в мережі Інтернет.


Умови Договору про надання послуг

1. Предмет договору.

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику обрану ним в Замовленні послугу декорування приміщення, що знаходиться за адресою, вказаною в Замовленні Замовника (далі — приміщення та/чи об'єкт), що включає в себе:

1.1.1. придбання, доставку та розміщення в ньому обраного та визначеного Виконавцем декору,

1.1.2. декорування окремих, погоджених з Замовником, зон приміщення, відповідно до обраного пакету, відомості про який вказані в його Замовленні. Замовлення є додатком до цього Договору та його невід'ємною частиною.

1.1.3. надання Замовникові доступу до 8-10 штук професійних фотографій кінцевого результату декорування для використання на розсуд Замовника (далі - Послуга).


2. Відомості про послугу.


2.1. Послуга декорування надається Замовникові в період, в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Послуга передбачає декорування Виконавцем відповідних зон приміщення, в кількості й за призначенням, вказаними в Замовленні Замовника, елементами декору, придбаними Виконавцем у відповідних постачальників чи продавців на його вибір (далі — елементи декору).

2.2. Елементи декору входять у вартість надання Послуги, обираються та купуються Виконавцем на його смак та розсуд. Вартість елементів декору, їх кількість та вибір не погоджується з Замовником.

2.3. Для надання Послуг за цим Договором Виконавець має право змінювати розташування наявних на об'єкті предметів інтер'єру, декору та домашнього вжитку та/чи переміщувати їх, що не потребує окремої згоди Замовника.

2.4. Виконавець проводить фотозйомку наданої Послуги чи організовує її проведення та після підписання Сторонами Акту прийому-передачі наданих послуг й повної їх оплати надає Замовнику доступ до фото на хмарному сховищі (Google Disk), дані для доступу до якого зазначаються Виконавцем в окремому електронному повідомленні або шляхом направлення на один обраний ним месенджер.

2.5. В разі необхідності Виконавець має право використовувати належні йому предмети інтер'єру, декору та/чи домашнього вжитку під час фотографування приміщення Замовника. Ці предмети в подальшому не залишаються у Замовника. Про перелік таких предметів Виконавець на свій вибір повідомляє Замовника усно або електронним повідомленням.

2.6. Послуги за цим Договором не надаються у випадку, якщо:

2.6.1. об'єкт не відповідає фото Замовника, що були надані Виконавцю з Замовленням,

2.6.2. оплата передплати проведена не в повному обсязі,

2.6.3. Замовник не надав чи не надає доступ Виконавцю до приміщення,

2.6.4. Замовник перешкоджає будь-яким способом Виконавцю наданню послуги.


3. Ціна та умови оплати.

3.1. Вартість Послуг Виконавця вказується в пакеті, обраному Замовником відповідно до цього Договору.

3.2. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається як сума вартості Послуг, наданих Виконавцем за цим Договором.

3.3. Замовник зобов'язаний здійснити оплату на рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі, на наступних умовах:

3.3.1. Замовник зобов'язаний оплатити Виконавцю передплату у розмірі 70 % (сімдесят відсотків) від вартості обраного Замовником пакету не пізніше 3 (трьох) календарних днів включно з дня виїзду відповідно до пункту 3.3.3. цього Договору, якщо з умов цього Договору не слідує інше.

В оплату згідно з цим пунктом включається оплата відповідно до пункту 3.3.3. цього Договору.

3.3.2. Замовник зобов'язаний оплатити Виконавцю іншу частину оплати, що залишились, в розмірі 30 % (тридцять відсотків) від вартості обраного Замовником пакету не пізніше дня, що передує дню фотозйомки у Замовника.

3.3.3. Попередній виїзд Виконавця на об'єкт Замовника становить 2000,00 гривень (дві тисячі гривень 00 коп.), без ПДВ, та оплачується Замовником не пізніше дня, що передує дню такого виїзду. Оплата вартості виїзду не підлягає поверненню Виконавцем Замовнику за будь-яких умов, в тому числі, якщо послуги за цим Договором в подальшому не будуть надаватись незалежно від причин.

3.4. Якщо після набрання чинності цим Договором Замовник відмовляється від наданої Послуги незалежно від причини такої відмови або перешкоджає, в тому числі своєю бездіяльністю, її наданню, цей Договір припиняє свою дію, а сплачена Замовником сума передплати залишається у Виконавця та поверненню Замовнику не підлягає.

3.5. Якщо Замовник при оформленні Замовлення надав Виконавцю відомості та/чи дані, що не відповідають дійсності чи є недостовірними, в тому числі щодо приміщення та/чи місця надання Послуги й інших суттєвих умов, цей Договір припиняє свою дію, а сплачена Замовником сума передплати залишається у Виконавця та поверненню Замовнику не підлягає.

3.6. Виконавець має право не приступати до надання послуг за цим Договором, а розпочаті послуги призупинити у випадках порушення Замовником своїх обов'язків за цим Договором з оплати з дня прострочення їх виконання.


4. Обов'язки сторін.

4.1. Обов'язки Виконавця:

4.1.1. Надавати послуги відповідно до цього Договору. Виконавець приступає до надання Послуг за цим Договором тільки після отримання передплати в повному розмірі відповідно до умов пункту 3.3.1. цього Договору та надання йому безперешкодного доступу до об'єкту.

4.1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов'язань, згідно з цим Договором, повідомити про це Замовника.

4.1.3. Після підписання Сторонами Акту прийому-передачі наданих послуг та оплати в повному обсязі послуг Замовником надати йому доступ до фото відповідно до умов цього Договору.

4.2. Обов'язки Замовника:

4.2.1. Прийняти від Виконавця послугу, при складанні акту прийому-передачі наданих послуг підписати його в день одержання від Виконавця.

4.2.2. Надати Виконавцю повний та безперешкодний доступ до об'єкту для надання послуг та сприяти їх наданню.

4.2.3. Оплатити послуги Виконавця в повному обсязі на умовах та в порядку цього Договору.

4.2.4. До початку надання Послуг під час першого фізичного огляду об'єкту повідомити Виконавця про всі цінності та/чи цінні предмети, що знаходяться на цьому об'єкті.


5. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язань.

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше п'яти (5) календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

5.4. Виконавець не несе відповідальність:

5.4.1. за якість елементів декору та їх складових;

5.4.2. за строки доставки Замовнику третіми особами елементів декору,

5.4.3. за результати використання Замовником послуг Виконавця, в тому числі фото, зроблених відповідно до умов цього Договору,

5.4.4. за невідповідність естетичним очікуванням Замовника,

5.4.5. за невідповідність очікуванням Замовника стосовно кількості елементів декору, придбаного Виконавцем,

5.4.6. за невідповідність очікуванням Замовника щодо якості фото, до яких надано доступ Виконавцем,

5.4.7. за збереження цінностей та/чи цінних предметів Замовника, що знаходяться на об'єкті під час перебування Виконавця в ньому, про які Виконавець не був письмово попереджений.


6. Права Сторін по використанню послуги

6.1. Всі майнові та немайнові авторські права на фото виконані відповідно до цього Договору належать Виконавцю.

6.2. Виконавець має право та Замовник не заперечує проти цього використовувати та публікувати фото в визначених на розсуд Виконавця цілях, в тому числі маркетингових та/чи рекламних цілях відповідно до переліку, але не обмежуючись ним: представляти на сайті / блозі / форумах / інших ресурсах, використовувати в друкованій, поліграфічній та іншої продукції, без вказівки імені Замовника та адреси об'єкта. Публікація фото може бути здійснена тільки без вказівки адреси і персональних даних Замовника.

6.3. Замовник має право використовувати фото тільки після прийняття послуг Виконавця та їх повної оплати. Використання Замовником фото до цього є таким, що порушує умови цього Договору й є незаконним. Використання Замовником фото свідчить про прийняття ним послуг Виконавця в повному обсязі та без зауважень.


7. Строк дії Договору та інші умови.

7.1. Договір набуває чинності з моменту першої оплати Замовником відповідно до обраних ним та погоджених Сторонами умов і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, якщо інше не слідує з його умов.

7.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання цього Договору можливе лише в випадках, передбачених ним та законодавством України.

7.3. Кожна із Сторін має право відмовитись від цього Договору, попередньо письмово повідомивши про це другу Сторону за п'яти (5) днів. В такому випадку цей Договір є таким, що припинив свою дію через п'ять (5) днів з моменту отримання іншою Стороною повідомлення зацікавленої Сторони про відмову від цього Договору, якщо Сторонами не погоджено інше.

7.4. Усі спори, що пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

7.5. Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує наступне:

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений і погоджується з умовами цього Договору;

б) Замовник надає дозвіл на збір, обробку, збереження та передачу визначеним Виконавцем третім особам персональних даних на умовах, визначених нижче (далі — Дозвіл на обробку). Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом всього строку дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії, крім випадків, коли Замовник окремо повідомив Виконавця про їх видалення. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений, що не потребує окремого додаткового повідомлення, про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю для можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

7.6. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.


Реквізити Виконавця:

Фізична особа — підприємець Полковська Олена Геннадіївна
РНОКПП 2986913315
03131, м. Київ, вул. Риболовецька, буд. 41
контактні дані +380983309232
електронна пошта: polkovskal@gmail.com
Made on
Tilda